top of page

A global movement

האתגר - יצירת אג'נדה ציבורית ממוקדת בריאות

אנחנו חיים בחברה שהתרבות הפוליטית והחברתית והשיח השולט בה אלימים ומפלגים. ההשלכות של תרבות זו מסכנות את בריאות האזרחים והסביבה.  

 

הפוליטיקה הסקטוריאלית באה על חשבון רווחתם של החברה שלנו כולה ושל הדורות הבאים. משבר הבריאות מתבטא בכל תחומי החיים. האוויר, האדמה והמים מזוהמים. האוכל שאנו אוכלים מכיל רכיבים מזיקים ומשאבי הטבע ואזורים ירוקים נכחדים. ישנה עלייה בשיעור המחלות הכרוניות, ההתמכרויות, האלימות החברתית, השסע החברתי, העוני, השחיתות והדיכוי של כל מי שנתפס כאחר. ובנוסף גם מוסדות הציבור אשר נגועים בשחיתות מפסיקים לתפקד בשל מינויים פוליטיים וחוסר תקציבים.

אתגרים אלו הינם סימפטומים הקשורים לתרבות השרויה בתפיסה של נפרדות, שליטה, פריבילגיה וקידום האינטרס האישי והקבוצתי על חשבון השלם.  מחד תופעות אלה מתחזקות בצורה מדאיגה בארץ וגם בעולם, מאידך ישנה מודעות גוברת לאתגרים אלה ויוזמות מגוונות ליצור מציאות חלופית.

בשיח הרווח המילה בריאות מתייחסת  בעיקר למחלה, רפואה, תרופות ושרותי בריאות. הגדרה צרה זו  משרתת את התעשיות המרוויחות מאורח חיים לא בריא, ממחלות ומקונפליקט. הקמפיין למען ארץ בריאה מבקש להרחיב את התפיסה הרווחת לתפיסת בריאות רחבה יותר הלוקחת בחשבון את מגוון ההשפעות החברתיות והסביבתיות על הבריאות והרווחה האישית והקולקטיבית. הכוונה היא לעורר מודעות לכל הגורמים הפוגעים בבריאות של כולנו, וכל הנדרש כדי ליצור ארץ בריאה, לרפא את הנזקים, ולטפח אקלים שבו אפשר לגדל ילדים בדרכים בריאות.

 

אתגרי הבריאות נוגעים לכל אחת ואחד מאיתנו, והבריאות שלנו תלויה בבריאות של הזולת ובבריאות של הסביבה בה כולנו תלויים. שיח  אשר שם את הנושא של בריאות אישית חברתית ואקולוגית במרכז הוא שיח מאחד שיוצר שיתופי פעולה במקום תחרות, ומעודד יוזמות חברתיות וכלכליות ירוקות, תעסוקה בריאה, ופיתוח יסודות בריאים לחברה כולה.

מעבר מאג'נדה של כוחנות וכסף על חשבון האחר לאג'נדה של בריאות מערכתית יאפשר לדור חדש של מנהיגות לצמוח - מנהיגות שתוכל להוביל את השיח הציבורי בנושא. שיח ציבורי חדש על בריאות ידרוש בקיאות  בנושאים הקשורים לבריאות מערכתית, ומחויבות לשים נושאים אלה במרכז. שיח זה יצור מצב בו מנהיגים נוטלים את האחריות על ההשלכות הבריאותיות של ההחלטות והעשייה שלהם.

קמפיין למען ארץ בריאה יפעל לשנות את השיח משיח של "אנחנו והם" לשיח שמדגיש את שותפות הגורל ואת  הצרכים ואינטרסים המשותפים שלנו. מעבר לשינוי השיח, הכוונה היא להניע מגוון של יוזמות לשינוי מדיניות.

...

bottom of page