Blog:
by Shelley Ostroff

January 16, 2017

תנועה פוליטית חברתית אקולוגית חדשה צומחת בישראל ובעולם כולו, תנועה של אנשים וארגונים אשר שמים את הבריאות של כולם בראש סדר העדיפויות ובמרכז השיח הציבורי. אנשים מחזירים לעצמם את האחריות על בריאותם, פועלים במטרה לעורר מודעות לנושאים הקשורים לבריאות, ויוזמים פתרונות יצירתיים שנותנים מענה לאתגרי הבריאות הרבים, בכל מישורי החיים. תנועה זו צוברת מומנטום, כאשר עוד ועוד אנשים מתחומים שונים כמו סביבה, חינוך, כלכלה, רפואה, חקלאות, מדיה וע...

December 25, 2016

שבט חדש הולך ומתהווה על פני כדור הארץ - והוא מתעלה מעל מין, גזע, דת ולאום. זהו שבט של אנשים, המזהים עצמם כאזרחי העולם ומקדישים את חייהם למען רווחתם של כדור הארץ וכל יושביו – ללא זכויות יתר או דעות קדומות. לזהות שבטית זו יש פוטנציאל מהפכני ואבולוציוני עוצמתי. היא מלכדת  אנשים בין תרבויות ועל פני יבשות. היא נוגעת במהות מה שמפריד אנשים זה מזה ומכדור הארץ.

הגדרתם של 'שוחרי טובת כדור הארץ' מותחת קו ברור בין מי שפעול למען בריאות השלם...

September 21, 2016

הדרך בה אנו מתייחסים למשאבי הפלנטה ומשאבי  בני האדם, היא שורש  כל המשברים שאנו חווים על כדור הארץ. אם נשנה את דפוסי החשיבה שלנו - נוכל לרפא את כדור הארץ.

אנחנו עדיין מנהלים את העולם עם דפוסי חשיבה מיושנים של שליטה, נפרדות, היררכיה וזכויות יתר, למרות שהמדע הראה כי כדור הארץ וכל יושביו, כולל בני אדם, מתפקדים כמערכת חיה ומחוברת אחת. במערכת אקולוגית טבעית ובריאה, כל חלק ממנה אינו פועל לטובתו בלבד, אלא הנו ייחודי ובעל ערך לסביב...

August 24, 2016

צופן האקלים, המנצח על עונות השנה, התפתח עם החיים במשך מיליארדי שנים. כמו אלכימאי אוהב, הוא טווה את הקשר בין אדמה, אוויר, אש ומים, ומעניק את מתנת החיים לכדור הארץ ולכל יושביו. אינטליגנצייה מורכבת זו, מזינה את מערכת היחסים הבריאה בין כל החלקים בתוך מערכת החיים המחוברת שלנו.

התייחסנו אל האקלים כדבר מובן מאליו. התערבנו בצופן מופלא זה , ויצרנו הרס וחורבן במערכת החיים. ההרס כתוצאה משינוי האקלים משקף את הזנחת האנושות את המירקם העדין ש...

Please reload

Recent Posts
Please reload