top of page

חלק 2 – בריאות: הנפגעת הראשית

פרק 7

בריאות: מצרך מותרות

 

בריאות האנשים וכדור-הארץ היא המשאב היקר ביותר שלנו, והיא הפכה להיות הנפגעת הגדולה ביותר של מערְכות הממשל הנוכחיות שלנו.

ניתן היה להניח שבריאות הארץ ויושביה תהיה מטרתהּ העיקרית של כל מערכת ממשל, אך הדבר רחוק מהמציאות. מערכת הממשל הדמוקרטית תורמת לִטראומה מתמשכת, חולי והרס. בריאות הופכת בִּמהירות למצרך של מותרות, עם פער עצום בין עשירים לַעֲניים.

מלבד ההתחממות הגלובלית והאיום הישיר שלהּ על החיים על-פני כדור-הארץ, מחלות פיזיות שנוצרו בגלל התערבותנו בטבע מתפשטות בִּמהירות. אנו שרויים במלחמה עם עצמנו, עם זולתנו ועם כדור-הארץ, בעוד שטרור, עוני והרס מתפשטים בעולם. הבריאות הרגשית והנפשית שלנו מתערערת בהתמדה, בעודנו נוכחים בצורות חסרות-תקדים של אלימות חברתית וחוסר-איזון רגשי, לרבות התמכרות, ניכור חברתי, דיכאון, הפרעות קשב וריכוז, הפרעות חרדה וּמתח, כתוצאה מניהול אורחות-חיים שאינם באיזון עם סביבתנו.

בריאות האדם תלויה בִּבריאות הסביבה. כשאנו מרעילים וּמדלדלים את הסביבה, אנו מַזּיקים לִבריאותנו שלנו. כשאנו חיים בחוסר-איזון עם הטבע, אנו יוצרים טראומה וחולי.

בהינתן שיסודותיה וּשפתהּ של הדמוקרטיה מאורגנים סביב כוח וּשליטה על אנשים וּמשאבּים, אין זה מפתיע שהמערכת מַזּיקה לבריאות ולחיים עצמם. למִצְער, תפישת הבריאות שלנו רודדה ונותקה מהתבונה הגופנית העמוקה והתקשורת הבריאה עם המערכת האקולוגית שאנו חלק ממנהּ. הבנתנו את הבריאות מסולפת ע"י מידע שקרי, משיקולי רווח, והצטמצמה לִתפישת הבריאות האישית, המשווקת באופן המעורר כפייתיות כלפי הצורה החיצונית, במקום בריאות כוללת של הגוף, הנפש והסביבה. מילים, כגון "טבעי", "בריא", "ירוק" וּ"ממריץ" הפכו לססמאות ריקות מתוכן, בעלות זיקה מועטה, אם בִּכלל, למה שנמכר בַּפּועל. הִגּענו למצב מגוחך שבו אדמה בריאה, היסוד לִתזונה בריאה ולחיים עצמם, נחשבת "מלוכלכת", בעוד שמוצְרי משק-בית כימיים ממותגים כִּ"נקיים".

במקום לארגן את הממשל כולו סביב בריאות מערכתית, בריאות הופכת לתפקיד של הממשל, המבודד מתפקידים (מבודדים) אחרים כמו חינוך, חקלאות, ביטחון, רווחה, תשתיות וכלכלה. הסוגייה של שירותי הבריאות מצומצמת לִכדי נגישות הטיפול הרפואי לאזרחים וַעֲלותו. מערְכות הבריאות הפכו, במידה רבה, למבנים בירוקרטיים המתמקדים בפתרונות רפואיים המוכתבים על-ידי תעשיית הבריאות הנוצצת וּמאושרים ע"י בעלי-העניין. בעוד שהכלכלה מקדמת אורחות-חיים בלתי-בריאים, לעתים מזומנות שירותי בריאות ממשלתיים אינם עומדים בדרישה. שירותי ביטוח פרטיים מַצּיעים שירות איכותי יותר, אך הופכים להיות זכותם הבלעדית של העשירים. כך הופכת הבריאות לעוד ביטוי של זכות-יתר.

הגישה הצרה והשטחית לבריאות מאפשרת השתלטות חופשית של מערכת פוליטית וכלכלית המייצרת רווחים מֵחולי, עם השלכות הרסניות לאנשים וִלכדור-הארץ. הכלכלה, מערכת המזון וּמערכת החינוך הן בין העיקריות אשר מנציחות חוסר-איזון וחולי. כדי לתפוש איך משפיעה הדמוקרטיה על בריאות האנשים וכדור-הארץ, חשוב לבחון איך מערכות אלו, המובלות בידי ממשלות דמוקרטיות, תורמות לחולי ולהרס שאנו עדים להם.

                     פרק 8: כלכלת הצמיחה: כלכלה של חולי

bottom of page