top of page

A global movement

בניית קמפיין תקשורתי רחב להפצה במדיה החברתית

  • יצירת חומרים מקוריים, מאמרים, ממים, סרטונים ומסרים אשר ממותגים עם הקמפיין ומופצים במדיה החברתית.

  • גיוס מתנדבים לקמפיין ממקצועות התקשורת החזותית, גרפיקאים, כותבים, אנשי ניו מדיה פרסום, תסריטאים ועוד.

  • יצירת  שיתופי  פעולה עם עיתונאים מגופי תקשורת שונים כדי לקדם המסרים של בריאות מערכתית.

מיצוב שיח ציבורי של בריאות מערכתית כשיח מרכזי  לקראת הבחירות הבאות

הובלת לחץ ציבורי שידרוש מכל הפוליטיקאים התייחסות לנושאים הרלוונטיים לבריאות מערכתית (כגון השקעה בתשתיות בריאות כולל מים נקיים, אויר נקי, שימור אזורים ירוקים, חקלאות בריאה, אנרגיה ירוקה , תעסוקה בריאה וירוקה, אוכל בריא ונגיש כלכלית לכולם, חינוך אשר מקדם חיים אקולוגים וקהילתיים בריאים, ועוד).

תמיכה בפוליטיקאים מכל המגזרים אשר פתוחים לנושא וירצו לקדם אותו. עידוד ופרגון ציבורי רחב של מנהיגים אשר פועלים למען טובת הכלל אל מול אלו שלא.

...

bottom of page